OŠ Glina traži učitelja/cu

Osnovna škola Glina objavila je natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ce razredne nastave na određeno vrijeme. 

Više o natječaju i potrebnoj dokumentaiji pročitajte na stranici škole.

Tekst natječaja
N A T J E Č A J
za popunjavanje radnog mjesta

1. učitelj/ica razredne nastave – nastava u kući, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na određeno, do prestanka potrebe za nastavom u kući

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96 i 56/01).

Sukladno članku 13.stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi
3. domovnicu
4. rodni list
5. potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) dužne su prilikom prijave na javni natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje navedeni Zakon propisuje.
Dokumentacija za svaku kategoriju je točno definirana na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja, a koja je niže objavljena i u samom natječaju.
Poveznica

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Glina, Dr. Ante Starčevića 1, 44400 Glina s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica razredne nastave – nastava u kući“.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Ravnatelj OŠ Glina:
Milan Davidović, prof.

Prethodni članakGlinska naselja bez struje
Sljedeći članakUvodna prezentacija školskog volonterskog kluba i provedba aktivnosti Edukacija učenika Srednje škole Glina