Javni natječaj za tajnicu gradonačelnika i stručnog suradnika za gradnju

Prijave se zaprimaju do 11. studenoga

Ilustracija

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline raspisala je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Gline na radno mjesto referent za poslove gradonačelnika – tajnica gradonačelnika, koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj 118/21. od 3. studenog 2021. s rokom dostave prijava 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta:

– organizira i obavlja administrativne poslove za potrebe rada Gradonačelnika te obavlja poslove prijepisa za potrebe Gradonačelnika

– obavlja poslove tajnice Gradonačelnika, brine o rasporedu obveza Gradonačelnika, vodi evidenciju službenih putovanja (putni nalozi i putni radni listovi)

– obavlja administrativno-tehničke poslove protokola koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje događaja i vođenje evidencija na kojima su nazočni dužnosnici i druge osobe koje predstavljaju Grad Glinu za vrijeme svečanih, radnih posjeta te drugih primanja

– surađuje u organiziranju prigodnih svečanosti i sudjeluje u protokolarnim događajima za potrebe Gradonačelnika, sudjeluje u organizaciji i pripremi sastanaka te prijema delegacija vezanih za poslove lokalne, regionalne i međunarodne suradnje, obavlja poslove organizacije primanja, posjeta, dočeka gostiju prilikom službenih posjeta i sastanaka za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Gline

– sudjeluje u pripremi press konferencija, intervjua te oblikovanju i pripremi informacija za objavu iz djelokruga rada Gradonačelnika

– vodi brigu o prosljeđivanju potpisanih akata zaduženim službenicima kao i brigu o čuvanju i zakonitoj uporabi pečata Gradskog vijeća i Gradonačelnika

– obavlja poslove vezane uz uredsko poslovanje u dijelu koji se odnosi na Gradonačelnika te vodi sve propisane evidencije

– vodi evidencije o rezerviranim terminima za gradske manifestacije, protokolarne i radne sastanke gradonačelnika

– pruža informacije strankama o tijelima nadležnim za rješavanje njihovih zahtjeva te prima i prosljeđuje pozive nadležnim službenicima za rješavanje zahtjeva stranaka

– dostavlja Gradonačelniku izravne zahtjeve čije je rješavanje u nadležnosti Grada u svrhu dodjele u rad nadležnom službeniku

– obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, pročelnika i voditelja Odsjeka.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta utvrđen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Glini („Službeni vjesnik“, broj 54/20, 73/20 i 52/21). Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u upravnim tijelima Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj 2/21).

Potrebno stručno znanje:

– stručno znanje: srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu

– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtjevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

– stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

VEZANE VIJESTI
SVEČANOM SJEDNICOM GRAD GLINA OBILJEŽIO SVOJ DAN

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat položio pisano testiranje ako ostvari najmanje 50 % ukupnog broja bodova. Kandidat koji je ostvario najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti razgovoru s Povjerenstvom, odnosno na intervju.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima,

– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Pisano testiranje

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pisano testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom pisani test s 20 pitanja. Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 0,5 bodova. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovor neće se smatrati točnim.

O rezultatima pisanog testiranja svaki će kandidat biti posebno obaviješten.

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 %  bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova) isti dan, nakon ispravka pisane provjere.

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima  utvrđuje: komunikativnost, snalažljivost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Glini. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Rang lista se utvrđuje samo u slučaju da ima najmanje dva kandidata koji su prošli prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva. Pročelnik za izabranog kandidata donosi rješenje o prijmu u službu, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Područja za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
  2. Službenički odnosi
  3. Opći poslovi

 

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Gline raspisala je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Gline na radno mjesto stručni suradnik za gradnju i projekte, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118/21 od 3. studenog 2021.  s rokom dostave prijava  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

VEZANE VIJESTI
FOTO Povodom Dana Gline položeni vijenci ispred spomen-obilježja Suza

UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta:

– prati propise iz područja graditeljstva, prostornog planiranja i komunalnog gospodarstva, obavlja stručne poslove na realizaciji programa gradnje komunalne infrastrukture,

– upravlja tehničko-investicijskim poslovima, izrađuje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije i sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, radi na ishođenju posebnih uvjeta, lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata i građevinskih dozvola za objekte komunalne infrastrukture i drugih objekata i uređaja

– sudjeluje u izradi razvojnih programa i strategija

– sudjeluje u pripremi nacrta akata iz područja graditeljstva, prostornog planiranja i komunalnog gospodarstva

– nadzire izvršenje planova i programa iz svog djelokruga

– nadzire izvršenje ugovornih obveza iz područja gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, komunalnih objekata i drugih objekata i uređaja

– organizira nadzor nad izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, komunalnih objekata i drugih objekata i uređaja

– surađuje s gradskim trgovačkim društvima u slučaju kada su ista društva investitori programa u komunalnom gospodarstvu te kada se financiraju iz gradskog proračuna

– koordinira izvođenje svih investicijskih radova kada je investitor Grad Glina

– o tijeku izvođenja investicijskih radova pravovremeno izvješćuje voditelja, pročelnika i Gradonačelnika

– vodi poslove u vezi primopredaje objekata kada je investitor Grad

– odgovoran je za čuvanje ugovorne, tehničke i financijske dokumentacije svih izvedenih radova na izgradnji ili održavanju objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata

– izrađuje prijedloge planova investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih prostora i stambenog fonda u vlasništvu Grada gline te vodi evidenciju, provodi ili osigurava provođenja nadzora izvršenih radova i troškova

– vrši očevide na terenu i u svezi istog izrađuje zapisnike

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta utvrđen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Glini („Službeni vjesnik“, broj 54/20, 73/20 i 52/21). Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u upravnim tijelima Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj 2/21).

Potrebno stručno znanje:

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ili stručni prvostupnik/ prvostupnica građevinske struke

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu

– stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika

VEZANE VIJESTI
Grad Glina učenicima osnovne škole financira radne materijale

– stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat položio pisano testiranje ako ostvari najmanje 50 % ukupnog broja bodova. Kandidat koji je ostvario najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju može pristupiti razgovoru s Povjerenstvom, odnosno na intervju.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima,

– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Pisano testiranje

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pisano testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom pisani test s 20 pitanja. Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi 0,5 bodova. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovor neće se smatrati točnim.

O rezultatima pisanog testiranja svaki će kandidat biti posebno obaviješten.

Intervju

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 %  bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova) isti dan, nakon ispravka pisane provjere.

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima  utvrđuje: komunikativnost, snalažljivost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Glini. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Rang lista

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Rang lista se utvrđuje samo u slučaju da ima najmanje dva kandidata koji su prošli prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva. Pročelnik za izabranog kandidata donosi rješenje o prijmu u službu, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Područja za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
  2. Službenički odnosi
  3. Opći poslovi
  4. Komunalno gospodarstvo
  5. Prostorno planiranje i gradnja
Prethodni članakJavni poziv za financiranje najamnine
Sljedeći članakBorna Klobučar brani boje Hrvatske, ali i svoje Gline